Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  VAN VOORST TOT DOORNENBURG

I. REYNER VAN VOORST, heer van Doornenburg.

Zoon van Johan van Voorst en Margaretha van Homoet, vrouwe van Doorwerth en Doornenburg.

Hij werd beschreven in de Ridderschap van Nijmegen, vergezelde in 1519 hertog Karel van Gelder en nam deel aan de slag bij Soltau op de Lüne­burgerheide 28 juni 1519. In 1520 werd hij beleend met Doornenburg en hij overleed in 1533.

In 1516 huwde hij met Elisabeth van Soudenbalch, dochter van Evert van Soudenbalch, heer van Urk en Emeloorde, en Maria van Brienen.
In een acte van het archief Doornenburg (no. 208) van 1516, maandag p. Dom. Judica, wordt zij vermeld met haar man Renald van Voorst; zij beloven aan hun zwager Herman van Boedbergen om hem schadeloos te houden wegens de medebezegeling van een rentebrief voor het klooster Gaesdonck bij Goch (zie blz. S. 18).
2 mei 1525 droeg zij haar man verschillende goederen in Overbetuwe op in lijftocht (Arch. ter Horst no. 11).
Uit het huwelijk werden geboren vier kinderen t.w.:

1. Sweder van Voorst, heer van Doornenburg; volgt II-1.

2. Frederik van Voorst; volgt II-2.

3. Johanna.
Zij was gehuwd met Elbert van Honnepel en overleed in december 1552 op Sleenhorst. Zij werd begraven in de kerk te Ommen.

4. Geertruyd (ook: Margriet).
Zij stierf ongehuwd.

Na het overlijden van zijn echtgenote hertrouwde Reyner met Catharina van Honnepel, dochter van Elbert van Honnepel, heer van Groen, en een dochter van het huis Goor. Catharina voornoemd hertrouwde in 1543 met Zeger van Arnhem, heer van Kernheim.
Uit dit tweede huwelijk werd een zoon geboren:

5. Elbert van Voorst, heer van Schoonderbeek (Tak Tot Schoonderbeek).


II - 1. SWEDER VAN VOORST, heer van Doornenburg.

Zoon van Reyner van Voorst en Elisabeth van Soudenbalch, overleden 23 juli 1591 (Navorscher, dl. LXXI, blz. 206).

Hij was gehuwd met Josina van Gent, dochter van Willem van Gent, heer van Gent en Appeltern. en Mechteld van Ooy. Zij overleed 23 april 1588 (Ibidem).
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Reynier van Voorst.
In het Memoriehoek van Doornick in het Archief van Vornholz, II-X, staat over hem het volgende te lezen:
“1576 den 25en Aprilis o.st. wesende St. Jorisdach ende den eersten Manen­dach van Paaschen is Reyner van Voorst, eenich soen van den Dorenburch, jammerlicke omtrent sijn vaders huys doerschoten. Godt die Heer Wil sijn siel genadich ende bermhertich wesen. Amen.”
Doornenburg ging hierdoor later over op zijn oudste zuster.

2. Willemina.
Die vrouwe van Doornenburg werd. Zij was in 1576 gehuwd met Joost van Amstel van Mynden. heer van Loenersloot, geboren in 1554, zoon van Jacob van Amstel en Philippa Utenengh. Hij overleed in 1615. Uit dit huwelijk werd o.a. een dochter geboren, geheten Johanna, later gehuwd met Reyner van Voorst, heer van Heteren (zie de tak van Voorst tot Eschede).
Willemina overleed op de Doornenburg 6 september 1624.

3. Elisabeth.
Zij trouwde in 1587 met Alert Hacfort, heer van de Horst, zoon van Wynold Hacfort en Aleyd Boshof. Hun dochter Assuera huwde in 1625 met Elbert van Voorst tot Schoonderbeek.
Zij overleed te Arnhem 11 september 1626.

4. Mechteld.
Deze trouwde met Adolph van Merveld, drost van het Tolhuis, zoon van Dirk van Merveld en Margaretha Stael van Holsteyn. Haar man stierf na 1620, waarna zij vermoedelijk hertrouwde met Jacob van den Ende.


II - 2. FREDERIK VAN VOORST.

Zoon van Reyner van Voorst en Elisabeth van Soudenbalch.

Hij voerde het wapen van Voorst met als helmteken de pluimen van Van Hekeren.

Zijn echtgenote, Anna Huberta Torck, weduwe van Carel van Rossem, heer van Zoelen, dochter van Lubbert Torck en Heilwich van Hemert, schonk hem twee kinderen n.l.:

1. Frederik van Voorst, heer van Zoelen.
Hij erfde deze heerlijkheid van zijn halve broeder Joost van Rossem. In 1574 procedeerde hij met Heylwich van Rossem over het bezit dezer heerlijkheid, die in 1566 door voornoemde Heylwich aan haar man Dirck Vijgh was overgedragen en die het in eigendom behield.
Frederik van Voorst bleef ongehuwd evenals zijn broeder:

2. Carel.
Over wie niets bekend is. Hij stierf vermoedelijk op jeugdige leeftijd.

Baron van Heeckeren in zijn Genealogie (blz. 63), alsmede van Rhemen noemen deze Frederik “heer van Doornenburg” evenals zijn broer Sweder. Maar Frederik is nooit heer van Doornenburg geweest, reden waarom het hoogst onwaarschijnlijk is dat Frederik een oudere broer van Sweder zou zijn, zoals genoemde schrijvers aannemen.

Register op de Leenactenboeken van Het Kwartier van Nijmegen, blz. 188 e.v.:

DORENBORCH:
Johan Pleys, anno 1326 (Betreft een ander huis (zie Ned. Leeuw 1966, kolom 263).)
“Dirck van Bilant als erve sijnes vaders Johans ontfengt dat huys to Doirenborch ende dat voorgeborcht met acht mergen lants ende die halve thiende tot Doirenborch ende allen alsulcken thins ende lantzschoiff als he tot Angeren ende tot Angeroijen liggende heeft met mannen ende voort met allen sijnen tobehoeren, anno 1402.”

Johan van Bilant tot behoeff syner kinderen bij sijn vrou Sophia van Rossem te vercrigen, bij transport sijnes vaders Dercks, dien hij weder tuchtigt, behelt­lick oick sijner moder Margriet van Langeraick hare tucht, anno 1427. Hier staet: die 8 mergen voors. sijn geheiten die Vlasten.
Idem anno 1450.
Sophie van Bilant, huysfrou Reiners van Homoet, erve hares vaders Johans, anno 1453.
Eadem bij transport harer moder Sophie van den Bilant, huysfrou Arnt Pieck Franckens, beleent met derselver tucht, anno 1457.
Reinier van Homoets kinderen beleent deur heuren neve ende momber Henrick van Homoet, anno 1459.
Fije van den Bilant, weduwe van Reinier van Homoet, stelt Jan van Rossem tot eenen hulder, anno 1459.
Adolph van Wilack bij transport sijner moder Elisabet, Johansdochter van Bilant, huysfrou Dirx van Wilack, anno 1467.
Sophie van den Bilant, huysfrou Johans van Hemert, anno 1467.
Maria van Homoet huysfrou Sweders van Montfort, anno 1469.
Sophia voornt. vernijt eedt, 7 Octobris 1474.
Adolph van Wilack oick eedt vernyt 17 Octobris 1474.
Sophia voornt. vernyt eedt als erve Johans van Homoet hares soons. Hulder Jan van Hemert, haer soon, 11 Augusti 1481.
Maria voornt. deur heuren man Sweder eedt vernyt, anno 1493.
Eadem, weduwe, transporteert dit op haer suster Margriet van Homoet, weduwe Johans van Voorst, alst haer van haren vader Reinier van Homoet ende moder Sophia van den Bilant angeerft was (ind voirt van selige heer Johan van Hemert, ritter, in tuchten beseten ind gebruyckt is tot desen dage toe) ende Margriet voornt, stelt haren soon Reinalt van Voorst tot hulder, anno 1500.
Reinier van Voorst, erve sijner moder Margriet bij deijlinge, anno 1520.
Sweder van Voorst, erve sijns vaders Reiners, anno 1544.
Idem tuchtigt sijn frou Josina van Gent, 31 Maii 1552.
Idem vernijt eedt, 16 Junii 1556.
Elbert van Voorst, Sweders jonger broder, vertijt op sijn recht tot voltrecking des maechgescheyts, 17 Januarii 1565.
Wilhelma van Voorst, Sweders dochter, ende Joost van Aemstel crigen confirmatie harer hijlixvorworden 24 Januarii 1577.
Eadem beleent als erve hares vaders, 19 Augusti 1592.
Zij vermaakt in 1610 de Doornenburg aan haar tweede zoon Sweder van Amstel.